Wykłady 2017

Daniel Boduszek


Profilowanie psychopatii w populacji więziennej i populacji ogólnej  

Dotychczasowe badania sugerują, że tendencje przestępcze/antysocjalne są integralną częścią konstruktu psychopatii, co doprowadziło do nadrozpoznawania psychopatii w kontekście psychiatrii s...

Czytaj

Jan Ciechorski


Odpowiedzialność szpitalna za przyjęcie pacjenta do szpitala psychiatrycznego bez zgody, w sytuacji gdy nie zostały spełnione przesłanki ustawowe.

Odpowiedzialność szpitala psychicznego bez zgody, w sytuacji niespełnienia przesłanek ustawowych. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego wprowadza taksatywnie wymienione art. 23 ust. 1 i 24...

Czytaj

Alicja Czerederecka


Metody projekcyjne w opiniowaniu psychologicznym i psychiatrycznym

W części wprowadzającej autorka odniesie się do wątpliwości dotyczących kwestii jakie narzędzia są, a jakie nie są metodą projekcyjną. Następnie wskazane zostaną ich podstawowe walory oraz s...

Czytaj

Andrzej Czernikiewicz


Granice tajemnicy lekarskiej w psychiatrii i psychoterapii – między przypadkiem Tarasoffa a Adreasem Lubitzem

Adam Czerwiński


Status prawny biegłego sądowego w polskim procesie cywilnym

Wystąpienie będzie poświęcone problematyce statusu prawnego biegłego sądowego w polskim procesie cywilnym. Zostaną w nim poruszone zagadnienia znaczenia wiadomości specjalnych w prawidłowym ...

Czytaj

Andrzej Depko


Raptofilia a gwałt

Bez znajomości motywów działania sprawcy, jego psychiki, cech charakteru, oraz innych determinant, organy wymiaru sprawiedliwości są pozbawione możliwości stosowania kar celowych i pr...

Czytaj

Krzysztof Eichstaedt


Wątpliwości związane z orzekaniem i wykonaniem izolacyjnego oraz nieizolacyjnych środków zabezpieczających

Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmiennie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2015r. (Dz. U. z 2015r., poz. 396) doko...

Czytaj

Piotr Gałecki


Wątpliwości w opiniowaniu dotyczącym prawdopodobieństwa ponowienia czynu przez internowanych

Ocena prawdopodobieństwa ponowienia czynu zabronionego przez osobę internowaną nie jest dla biegłych psychiatrów i psychologów zadaniem łatwym. Wymaga bowiem specjalistycznej w...

Czytaj

Józef Gierowski


Kompleksowa opinia wielospecjalistyczna

Aktualny stan rozwoju psychiatrii, psychologii i seksuologii sądowej wymaga nowoczesnej oceny okoliczności, w której wymiar sprawiedliwości stara się korzystać z wiedzy specjalnej dot...

Czytaj

Philip Hyland


Traumatyczne wczesne doświadczenia życiowe a ryzyko zaburzeń psychiatrycznych i zachowań przestępczych 

Osoby, które doświadczają traumatycznych przeżyć we wczesnym okresie rozwojowym mają zwiększone ryzyko rozwinięcia szeregu niekorzystnych skutków psychologicznych. Doświadczani...

Czytaj

Zbigniew Izdebski


Norma w seksuologii

Współczesna myśl seksuologiczna zwykła orientować się wokół pojęcia normy, pozostawiając jednak pewną niejednoznaczność w jej opisie i charakterystyce. Nie należy mylić intencj...

Czytaj

Michał Kłos


Wybrane zagadnienia procesowe dowodu z opinii biegłego psychiatry

Rolą dowodu z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym na gruncie art. 278 § 1 k.p.c. jest dostarczenie sądowi wiadomości specjalnych, koniecznych dla rozstrzygnięcia sprawy. Odpowiednio...

Czytaj

Józef Kocur


Opiniowanie sądowo-psychiatryczne w uzależnieniach i stanach upicia lub odurzenia.

Różnice poglądów w zakresie klasyfikacji, etiopatogenezy, symptomatologii i endo- oraz egzogennych uwarunkowań uzależnień oraz różnych postaci upicia alkoholowego czy od...

Czytaj

Krzysztof Krysta


Leki przeciwpsychotyczne (LAI), leki przeciwdepresyjne w leczeniu pacjentów na internacji

Pacjenci cierpiący na schizofrenię często nie współpracują w stosowaniu się do zaleconej farmakoterapii. Brak współpracy często jest  powodem zaostrzenia choroby i przez t...

Czytaj

Rafał Kubiak


Tajemnica medyczna (psychiatryczna) po śmierci pacjenta

Jednym z podstawowych obowiązków osób udzielających świadczeń zdrowotnych, a w szczególności lekarzy, jest zachowanie tajemnicy medycznej. Powinność ta została określona...

Czytaj

Ewa Małachowska


Wykorzystanie seksualne - późne następstwa

Nikt z nas nie godzi się na krzywdzenie dzieci. Kiedy słyszymy w mediach o przypadkach wykorzystywanych seksualnie dzieci, wszyscy reagujemy ogromnym oburzeniem. Natomiast nie zawsze zdajem...

Czytaj

Jamie Murphy


Where is the border of sanity in psychosis?

Evidence that variation in the psychosis phenotype can be better represented by the concept of a continuum stems from decades of research indicating that schizotypal traits are commonly iden...

Czytaj

Agata Orzechowska


Testament samobójcy – opinia

Zetknięcie dwóch tak różnych dziedzin wiedzy — prawa i medycyny — do którego dochodzi w orzecznictwie, stawia przed osobą biegłego wiele wymagań i trudności,...

Czytaj

Mark Shevlin


Stressful life events and psychological disorders in forensic settings: identifying tipping-points using regions of significance

It has been well established that exposure to stressful life events increases the risk of psychological disorders. Research evidence has shown that there is a ‘dose-response’ rel...

Czytaj

Dariusz Świecki


Obserwacja psychiatryczna w zakładzie leczniczym - aspekty medyczne i procesowe

Temat wykładu Obserwacja psychiatryczna oskarżonego w zakładzie leczniczym –aspekty medyczne i procesowe odnosi się do ważnego zagadnienia nie tylko z punktu widzenia medycznego i karn...

Czytaj

Belinda Winder


Interviewing convicted sexual offenders

Working with sex offenders:  the good, the bad and the ugly This lecture will reflect on both the positives and negatives of conducting research with people who have committed sexual of...

Czytaj