Dariusz Świecki

Obserwacja psychiatryczna w zakładzie leczniczym - aspekty medyczne i procesowe


Temat wykładu Obserwacja psychiatryczna oskarżonego w zakładzie leczniczym –aspekty medyczne i procesowe odnosi się do ważnego zagadnienia nie tylko z punktu widzenia medycznego i karnego, ale także z perspektywy ochrony konstytucyjnego prawa do wolności. Obserwacja psychiatryczna w zakładzie leczniczym stanowi ingerencję w wolność człowieka. Wobec tego ta metoda badawcza powinna być traktowana jako ultima ratio w procesie psychiatrycznego opiniowania. Wymaga to z jednej strony rzetelnego podejścia przez biegłych lekarzy psychiatrów do obowiązku wydania opinii psychiatrycznej a z drugiej do ścisłego przestrzegania ustawowych przesłanek orzekania o obserwacji psychiatrycznej. W wykładzie poruszone zostaną te zagadnienia oraz przedstawiona zostanie analiza przepisów odnoszących się do tej tematyki. Szczególnie interesująca z medycznego punktu widzenia będzie podjęta próba wskazania okoliczności, które powinny lub nie decydować o potrzebie obserwacji w zakładzie leczniczym, a także wyznaczenie standardu uzasadnienia istnienia takiej konieczności we wniosku biegłych o przeprowadzenie badania stanu zdrowia psychicznego oskarżonego połączonego z obserwacją w zakładzie leczniczym. Z perspektywy organu orzekającego w tym przedmiocie ważne jest również określenie rzeczywistych możliwości weryfikacji tego wniosku, tak, aby podjęta decyzja była wyważona i nie stanowiła nieuzasadnionego naruszenia prawa do wolności.