Daniel Boduszek

Profilowanie psychopatii w populacji więziennej i populacji ogólnej

 


Dotychczasowe badania sugerują, że tendencje przestępcze/antysocjalne są integralną częścią konstruktu psychopatii, co doprowadziło do nadrozpoznawania psychopatii w kontekście psychiatrii sądowej, w tym wśród osób utrzymywanych w aresztach o najwyższych standardach bezpieczeństwa. Nowy model psychopatii zaproponowany przez Boduszka i współpracowników (2016) zakłada, że tendencje psychopatyczne/antysocjalne powinny być uznane za możliwe konsekwencji cech psychopatycznych, a nie jako integralna część konstruktu psychopatii.

Celem obecnych badań było zbadanie tej kwestii poprzez stworzenia profili psychopatycznych wśród osób przebywających w aresztach, uczniów liceów, studentów i w populacji ogólnej za pomocą walidowanego, czteroczynnikowego modelu PPTS (affective responsiveness, cognitive responsiveness, interpersonal manipulation, and egocentricity; Boduszek et al., 2016). Przy użyciu latentnej analizy profilów (Latent Profile Analysis) zbadano 12-14 latków z Wielkiej Brytanii (N = 472), studentów z Wielkiej Brytanii (N = 2080), populację ogólną (N = 1201) oraz więźniów z USA (N = 772) i z Polski (N = 2080). Na podstawie uzyskanych wyników nie znaleziono różnic w zakresie psychopatii pomiędzy badanymi grupami, pomimo zmienność profilów psychopatii. Na zakończenie zostaną zaprezentowane zalecenia dotyczące przyszłych badań zjawiska psychopatii.