Alicja Czerederecka

Metody projekcyjne w opiniowaniu psychologicznym i psychiatrycznym


W części wprowadzającej autorka odniesie się do wątpliwości dotyczących kwestii jakie narzędzia są, a jakie nie są metodą projekcyjną. Następnie wskazane zostaną ich podstawowe walory oraz słabe strony, a także podstawowe warunki, które powinna spełniać metoda, aby mogła być wykorzystywana w diagnozie psychologicznej, zwłaszcza jeśli ta diagnoza jest wykorzystywana w opiniowaniu dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości. Wypunktowane zostaną środki ostrożności niezbędne w interpretacji i wnioskowaniu. Kolejna kwestia dotyczyć będzie granic odnoszenia wyników diagnozy do problemów będących bezpośrednim przedmiotem zainteresowania organu zlecającego. Tę część zamkną sugestie dotyczące zdobywania kompetencji do posługiwania się metodami projekcyjnymi.

W części szczegółowej wystąpienia autorka przedstawi subiektywny dobór metod projekcyjnych szczególnie polecanych w opiniowaniu sądowym, a następnie omówi podstawowe założenia testu Rorschacha według systemu Exnera jako metody projekcyjnej najdokładniej zbadanej, najprecyzyjniej opisanej, spełniającej najwięcej kryteriów walidacyjnych, a także dostarczające najbogatszych informacji na temat osobowości oraz zaleceń do postępowania terapeutycznego i korekcyjnego. Przedstawione zostaną podstawowe założenia testu, obszary pomiaru ilościowego i oceny jakościowej, a także zakres możliwości diagnostycznych. W końcowej części prezentacji autorka odniesie się do przydatności testu Rorschacha, a także innych metod projekcyjnych, do sądowej diagnozy psychiatrycznej.