Adam Czerwiński

Status prawny biegłego sądowego w polskim procesie cywilnym


Wystąpienie będzie poświęcone problematyce statusu prawnego biegłego sądowego w polskim procesie cywilnym. Zostaną w nim poruszone zagadnienia znaczenia wiadomości specjalnych w prawidłowym procesie orzeczniczym, konieczność wykorzystania wiedzy wysoko wykwalifikowanych specjalistów, jako niezbędnego wsparcia dla sądu. W dalszej kolejności omówiony będzie formalny status biegłego, w tym takie aspekty jak wpis na listę biegłych, biegły ad hoc i uprawnienie do posługiwania się tytułem biegłego sądowego w praktyce pozasądowej.

Następnie, w oparciu o m.in. przykłady z bieżącej praktyki sądowej zostaną wskazane wymogi formalne niezbędne do ustanowienia biegłego w ramach konkretnego postępowania sądowego, w tym treść postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów poprawnej tezy dowodowej. W ramach omówienia statusu biegłego zostanie wzmiankowane zagadnienie wyłączenia biegłego w świetle przepisów kodeku postepowania cywilnego Następnie będą omówione poszczególne rodzaje opinii (w tym m.in. opinia łączna, opinia instytutu naukowego lub naukowo-badawczego). W dalszej części, w wystąpieniu zostaną zawarte rozważania dotyczące elementów treści opinii takich jak opis faktów, konkluzja, argumentacja, zgodność z zadaną tezą dowodową, – na podstawie wybranych przykładów z praktyki sądowej. Dalej będzie omówiona kwestia potwierdzenia i uzupełnienia opinii bezpośrednio przed sądem, wykorzystania opinii wydanej w innej sprawie, przesłuchania biegłego, w tym możliwości, jakie stwarza w tej mierze współczesna technika.

Wreszcie końcowo zostaną omówione zagadnienia wynagrodzenia biegłego z tytułu wydania opinii w procesie cywilnym (podstawa prawna, jak i przykłady z wybranej praktyki orzeczniczej), jak też kwestie de lege ferenda, związane z trwającym od dłuższego czasu procesem ustawodawczym, zmierzającym do kompleksowego i jednolitego uregulowania statusu biegłego sądowego.