Prof. Małgorzata Manowska

 

Procesowe i materialne aspekty ochrony praw osoby, wobec której toczy się postępowanie o ubezwłasnowolnienie

 

Wykład obejmuje skondensowany przegląd środków prawnych służących ochronie praw osoby, wobec której toczy się postępowanie o ubezwłasnowolnienie na każdym etapie tego postępowania, celem odpowiedzi na pytanie: „czy w aktualnym stanie prawnym prawa takiej osoby są należycie zabezpieczone?”. Ochrona na pierwszym etapie postępowania obejmuje moment jego wszczęcia i wyraża się w ograniczeniu kręgu osób legitymowanych do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie, jak również w konieczności przedstawienia sądowi stosownego świadectwa lekarskiego wydanego przez lekarza psychiatrę lub opinii psychologa czy też zaświadczenia poradni przeciwalkoholowej bądź zaświadczenia z poradni leczenia uzależnień.

Ochrona w dalszym toku postępowania o ubezwłasnowolnienie obejmuje dwa aspekty: aspekt procesowy oraz aspekt materialny. Ochrona procesowa polega na zapewnieniu osobie ubezwłasnowolnionej lub osobie, wobec której toczy się postępowanie o ubezwłasnowolnienie szczególnych gwarancji procesowych zapewniających jej pełny dostęp do sądu i zapobiegających przypadkom orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu bez należytego rozpoznania sprawy. Należą do nich: szczególna właściwość i skład sądu, możliwość ustanowienia doradcy tymczasowego, zapewnienie osobie, wobec której toczy się postępowanie o ubezwłasnowolnienie bądź która została ubezwłasnowolniona możliwości samodzielnego korzystania w sposób niesformalizowany ze środków prawnych takich jak wniosek bądź środki zaskarżenia, ułatwienie dostępu do pomocy prawnej z urzędu. 

Aspekt materialny ochrony praw osoby, wobec której toczy się postępowanie o ubezwłasnowolnienie ma na celu rzetelną i prawidłową ocenę jej stanu zdrowia psychicznego oraz sytuacji osobistej, materialnej i zawodowej tak, aby wyeliminować przypadki błędnych orzeczeń sądu zarówno uwzględniających wniosek o ubezwłasnowolnienie jak i oddalających ten wniosek. Ten rodzaj ochrony przejawia się w konieczności wysłuchania osoby, wobec której toczy się postępowanie o ubezwłasnowolnienie (bezpośredni kontakt sądu z taką osobą w obecności lekarza psychiatry, neurologa i psychologa), obligatoryjnym badaniu przez biegłego lekarza psychiatrę, neurologa, psychologa, a także w szczególnej treści tej opinii oraz kierunku i zakresie postępowania dowodowego.  

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Ambasador Premium****
Adres: ul. Kilińskiego 145
90-315 Łódź
Kontakt: 0048 42 677 15 40,
E-mail: premium@hotelambasador.pl

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
office@pharma2pharma.pl