Prof. Józef Gierowski

 

Przymusowe leczenie w trakcie stosowania środków zabezpieczających


 

 

        Kwestie dotyczące zasad i zakresu stosowania przymusu w trakcie wykonywania środków leczniczo-zabezpieczających stanowią dobra ilustrację problemów i sprzeczności jakie zachodzą pomiędzy prawem a psychiatrią.  Styk obu nauk to obszar szczególnie narażony na konflikty. Wynikają one z faktu, iż prawo karne chronić ma porządku prawnego, pełniąc przy tym również rolę prewencyjną. Dobrem chronionym przez ustawę psychiatryczną. jest natomiast zdrowie psychiczne człowieka, przy czym stosowanie przymusu wobec chorych psychicznie jest wyjątkiem od ogólnej zasady dobrowolności leczenia. Prawny kontekst psychiatrii jawi się jako szczególnie ważny i trudny w sytuacji orzekania i wykonywania leczniczych środków zabezpieczających. Kwestia przymusu w stosowaniu wspomnianych środków ma kilka obszarów czy wymiarów. I tak odnosi się, po pierwsze, do sytuacji, w której z uwagi na prawnokarny charakter instytucji wspomnianych środków zawieszona być musi zasada dobrowolności leczenia i wymogu zgody podmiotu na objęcie go oddziaływaniami leczniczo-rehabilitacyjnymi. Kolejny problem dotyczy zasad stosowania przymusu bezpośredniego podczas świadczenia usług zdrowotnych.  Tu kwestię komplikuje dodatkowo fakt, iż leczenie odbywa się często w specjalnie zabezpieczonym oddziale szpitala psychiatrycznego, mającym tym samym charakter instytucji quasipenitencjarnej. Kolejna grupa zagadnień dotyczy możliwości przymusowego stosowania niektórych metod leczenia, poczynając od farmakoterapii a kończąc na oddziaływania psychoterapeutycznych. Chodzi o to czy możliwe i zasadne jest, z prawnego i psychiatrycznego punktu widzenia, leczenie, a zwłaszcza stosowanie niektórych metod, bez zgody osoby nią objętej.

        Wszystkie powyższe problemy zostaną omówione w doniesieniu w sposób bardziej szczegółowy, uwzględniający zarówno perspektywę de lege lata jak i de lege ferenda. Sugestie i rozstrzygnięcia w kwestiach stosowania przymusu leczenie podczas stosowania środków leczniczych są też ważne, ponieważ dotyczy fundamentalnych zasad tworzących zręby i podstawy specyficznego modelu terapeutycznego. Funkcjonuje on, z jednej strony, w ramach konkretnego modelu prawa karnego, z drugiej uwzględniać musi aktualne procedury i standardy obowiązujące w psychiatrycznym systemie leczniczym oraz wiedzy medycznej.

 

 

 

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Ambasador Premium****
Adres: ul. Kilińskiego 145
90-315 Łódź
Kontakt: 0048 42 677 15 40,
E-mail: premium@hotelambasador.pl

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
office@pharma2pharma.pl