Prof. dr hab. n. med. Józef Krzysztof Gierowski

 

Modele oceny ryzyka ponowienia czynu zabronionego związanego z zaburzeniami psychicznymi.


 

Prognozowanie i związane z nim szacowanie ryzyka przemocy kryminalnej jest obszarem intensywnego rozwoju psychologii i psychopatologii sądowej. W praktyce opiniodawczej oba te zadania pozostają w bezpośrednim związku z wypowiadaniem się o celowości i zasadności stosowania w stosunku do ujawniającego zaburzenia psychiczne sprawcy czynu zabronionego tzw. środków leczniczo-zabezpieczających.

Reforma prawa karnego w 2015 r. istotnie zwiększyła katalog sytuacji, w których można i należy stosować środki leczniczo-zabezpieczające. Zdecydowanie poszerzono możliwości orzekania środków w warunkach wolnościowych, co stwarza szanse na realizowanie bardziej kompleksowych rozwiązań. 

W związku ze wspomnianymi zmianami, np. nowymi zasadami powoływania biegłych i ich wysłuchania (art. 354a k.p.k. i art. 199 k.k.w.), powierzono biegłym psychologom i psychiatrom nowe, szczególne zadania związane zwłaszcza z tymi przesłankami stosowania wspomnianych środków, które dotyczą prognozowania i metodologii szacowania ryzyka przemocy kryminalnej.  Należy podkreślić, iż wypowiadanie się o prawdopodobieństwie naruszenia porządku prawnego jest zagadnieniem o charakterze prognostycznym, ściśle związanym z szacowaniem ryzyka zachowania niezgodnego z prawem. Taka metodologia może być także przydatna w procesie wykonywania omawianych środków przede wszystkim w dynamicznym procesie monitorowania ryzyka przemocy kryminalnej oraz zarzadzania nim, przy czym dotyczy to nie tylko oddziaływań terapeutycznych, lecz także penitencjarnych. Monitorowanie efektów leczniczych i prawnych jest ściśle związane z pojęciem poprawy i może stanowić istotną przesłankę sądów prognostycznych dotyczących takich prawnokarnych pojęć i kryteriów jak: zagrożenie czy niebezpieczeństwo dla porządku prawnego, prawdopodobieństwo (ryzyko) zachowań przestępnych, prawdopodobieństwo naruszenia porządku prawnego (recydywa). 

Wystąpienie dotyczyć będzie wyżej wspomnianych problemów metodologicznych, w tym także dylematów,  których w złożonym procesie diagnostyczno-prognostycznym nie sposób uniknąć. Szczególnej analizie poddano  kryteria, które muszą być spełnione aby formułowanie wniosków  prognostycznych przebiegało z zachowaniem  aktualnie obowiązujących kryteriów naukowych. Stanowią one  fundamentalne warunki sporządzania trafnej i rzetelnej prognozy. Szczególną uwagę poświęcono możliwości stosowania w polskiej rzeczywistości opracowanych w nurcie Structured Professional Judgement (SPJ) narzędzi do oceny obecności, nasilenia oraz współwystępowania czynników ryzyka zachowań agresywnych sprzecznych z prawem oraz czynników ochronnych (np. HCR-20, SAPROF, START, SAVRY, FAM, SVR-20. Powyższa metodologia może być przydatna także w dynamicznym procesie monitorowania ryzyka przemocy kryminalnej oraz zarzadzania nim, przy czym dotyczy nie tylko oddziaływań terapeutycznych, lecz także penitencjarnych.

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Ambasador Premium****
Adres: ul. Kilińskiego 145
90-315 Łódź
Kontakt: 0048 42 677 15 40,
E-mail: premium@hotelambasador.pl

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl

Polityka prywatności | Regulamin serwisu