Prof. Grażyna Mikołajczyk-Lerman

 

Postrzeganie norm społecznych przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną 

 

Z socjologicznego punktu widzenia „norma” to ogólnie podzielane oczekiwanie dotyczące sposobu postępowania, wyrażające to, co jest uważane za pożądane i właściwe w danej kulturze. Tym samym pojęcie to jest blisko powiązane z zagadnieniami regulacji społecznej i kontroli społecznej, której podstawowym mechanizmem jest proces socjalizacji.

Niepełnosprawność intelektualna może być czynnikiem ryzyka powodującym szereg trudności w rozumieniu i realizowaniu wszechobecnych norm i reguł społecznych. W przypadku osób z niepełnosprawnościami wyraźnie zaobserwować można zjawisko dewiacji przypisanej, która zależy nie tyle od zachowania jednostki, ale raczej od reakcji społecznej na nią bądź na posiadane przez nią cechy. Percepcji właściwości jednostek, wyraźnie odbiegających od norm estetycznych towarzyszy często brak wiedzy społeczeństwa na temat reakcji osoby upośledzonej umysłowo oraz jej sposobów zachowania się. W rezultacie braku adekwatnej wiedzy, otoczenie podejmuje działania, których celem jest minimalizowanie wchodzenia w interakcje z osobami upośledzonymi umysłowo, nawet pośredniego typu. Taki stan z kolei wzmacnia przekonanie jednostek zmagających się ze wspomniana chorobą, o braku akceptacji zarówno osoby upośledzonej, jak i jej najbliższych

Z badan ewidentnie wynika, iż biorąc pod uwagę specyfikę postrzegania przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną należy zwrócić szczególną uwagę na znaczenie okresu dzieciństwa w zakresie funkcjonowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie w relacjach społecznych i tworzenia tożsamości społecznej jednostki.

Prezentowany wykład podejmuje problematykę możliwości i ograniczeń w postrzeganiu norm społecznych przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną, a także wskazuje na przyczyny tworzenia się procesów, które prowadzą do zachowań dewiacyjnych. Podjęte rozważania wpisują się we współczesny dyskurs w społecznym podejściu do niepełnosprawności, gdzie zwraca się szczególną uwagę na kwestię obywatelstwa i realizacji praw osób niepełnosprawnych, w tym także prawa do kompleksowej opinii wielospecjalistycznej w przypadkach konsekwencji wynikających z naruszenia norm prawnych.

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Ambasador Premium****
Adres: ul. Kilińskiego 145
90-315 Łódź
Kontakt: 0048 42 677 15 40,
E-mail: premium@hotelambasador.pl

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
office@pharma2pharma.pl