Dariusz Świecki, SSN

 

Odpowiedzialność karna za sporządzenie fałszywej opinii


 

Tematem wystąpienia pt. „Odpowiedzialność karna za sporządzenie fałszywej opinii” będzie analiza prawna przestępstwa określonego w art. 233 § 4 k.k. i w art. 233 § 4a k.k. Podmiotem odpowiedzialności jest tu m.in. biegły, a więc także biegły psychiatra. Karalne zachowanie polega zaś na przedstawieniu opinii (w tym opinii psychiatrycznej), która jest fałszywa, a ma służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy. Sporządzenie fałszywej opinii może być umyślne (art. 233 § 4 k.k.) albo nieumyślne, z tym że wówczas konieczne jest narażenie na istotną szkodę interes publiczny (art. 233 § 4a k.k.).

Przepis art. 233 § 4a k.k. został wprowadzony ustawą z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 437) i obowiązuje od 15 kwietnia 2016 r. Budzi on poważne wątpliwości interpretacyjne co do obszaru kryminalizacji. Chodzi tu o wyznaczenie granicy pomiędzy niekaralnym a już karalnym zachowaniem biegłego polegającym na nierzetelnym sporządzeniu opinii. Wynika to z tkwiącej w tym przepisie sprzeczności między samym pojęciem fałszywości a brakiem umyślności działania.

Celem wystąpienia będzie podjęcie próby udzielenia odpowiedzi na pytanie, kiedy (w jakich sytuacjach) biegły lekarz psychiatra może narazić się na postawienie zarzutu popełnienia przestępstwa sporządzenia fałszywej opinii. Wymaga to omówienia przesłanek odpowiedzialności karnej. Ich sprecyzowanie jest szczególnie istotne pod kątem odpowiedzialności za nieumyślne sporządzenie fałszywej opinii (art. 233 § 4a k.k.). W praktyce częste są bowiem sytuacje, gdy inni powołani w sprawie biegli wydają odmienną opinię psychiatryczną. Czy wówczas jedna z tych opinii może zostać uznana za nieumyślnie fałszywą a biegli pociągnięci do odpowiedzialności karnej?

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Ambasador Premium****
Adres: ul. Kilińskiego 145
90-315 Łódź
Kontakt: 0048 42 677 15 40,
E-mail: premium@hotelambasador.pl

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
office@pharma2pharma.pl