Dr Krzysztof Eichstaedt, SSA

Oczekiwania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości wobec biegłych psychiatrów, seksuologów i psychologów w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

 

Polski kodeks karny reguluje obecnie 10 rodzajów przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Należą do nich takie przestępstwa jak: a) zgwałcenie i wymuszenie czynności seksualnej; b) seksualne wykorzystanie niepoczytalności lub bezradności; c) seksualne wykorzystanie zależności; d) seksualne wykorzystanie małoletniego; e) wykorzystanie systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej w celu popełnienia przestępstwa; f) propagowanie zachowań o charakterze pedofilskim; g) kazirodztwo; h publiczne prezentowanie treści pornograficznych; i) zmuszanie do uprawiania prostytucji; j) stręczycielstwo, sutenerstwo i kuplerstwo.

Na wokandę sądową spośród wymienionych wcześniej przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności najczęściej trafiają przestępstwa zgwałcenia, w tym często wobec osób poniżej lat 15. Sam fakt podejrzenia i ewentualnie późniejszego oskarżenia o popełnienie zbrodni zgwałcenia osoby poniżej lat 15, pociąga z reguły za sobą wątpliwość co do stanu zdrowia psychicznego podejrzanego (skarżonego). W celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego uprawniony organ procesowy powołuje dwóch biegłych lekarzy psychiatrów. Często jednak psychiatrzy wnioskują o powołanie do udziału w wydaniu opinii biegłego psychologa. Gdy zajdzie potrzeba wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego podejrzanego (oskarżonego), w zakresie zaburzeń preferencji seksualnych, do wydania opinii powołuje się także biegłego lekarza seksuologa.

Uprawniony organ procesowy, który dopuścił dowód z opinii biegłych lekarzy psychiatrów oraz biegłego lekarza seksuologa, a jest nim w zależności od etapu postępowania sąd lub prokurator, oczekuje od biegłych psychiatrów pełnych i zarazem wyczerpujących odpowiedzi na następujące pytania:     

1)    czy podejrzany (oskarżony) cierpi na chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub innego rodzaju zakłócenia czynności psychicznych?

2)    czy podejrzany (oskarżony) w czasie zarzucanego mu czynu mógł rozpoznać jego znaczenie lub pokierować swoim postępowaniem?

3)    czy stan zdrowia psychicznego podejrzanego (oskarżonego) umożliwia mu branie udziału w czynnościach procesowych (np. przesłuchaniu, konfrontacji, okazaniu, w rozprawie sądowej), a jeżeli nie, to z jakiego powodu i przez jaki okres?

4) czy stan zdrowia psychicznego podejrzanego (oskarżonego) pozwala mu na prowadzenie obrony w sposób samodzielny i rozsądny?

5)   czy w przypadku stwierdzenia u podejrzanego (oskarżonego) zaburzeń psychicznych, upośledzenia umysłowego, uzależnienia od alkoholu albo innych środków odurzających lub psychotropowych, czy takich anomalii osobowości sprawcy, które wymagają odpowiedniego postępowania leczniczo-terapeutycznego, podejrzany (oskarżony) powinien ewentualną karę pozbawienia wolności odbywać w systemie terapeutycznym jej wykonania (zob. art. 62 k.k.)?

6)    czy w przypadku stwierdzenia niepoczytalności określonej w art. 31 § 1 k.k. oraz ustalenia sprawstwa podejrzanego (oskarżonego) niezbędne jest umieszczenie go w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym, aby tym samym zapobiec ponownemu popełnieniu czynu zabronionego związanego z jego stanem zdrowia psychicznego?

Od biegłego lekarza seksuologa oczekiwana jest natomiast odpowiedz na pytanie dotyczące ewentualnych zaburzeń preferencji seksualnych podejrzanego (oskarżonego). 

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Ambasador Premium****
Adres: ul. Kilińskiego 145
90-315 Łódź
Kontakt: 0048 42 677 15 40,
E-mail: premium@hotelambasador.pl

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
office@pharma2pharma.pl