Dr Jan Ciechorski

 

Najnowsze zmiany w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego – dezynwoltura ustawodawcy?

Nowelą z 27. 11. 2017r. inkorporowała do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego przepisy dotyczące przymusu bezpośredniego dotychczas regulowane w rozporządzeniu wykonawczym. Powyższy zabieg legislacyjny należy niewątpliwie uznać za poprawny spełniający wymóg ustawowej określoności ingerencji w podstawowe prawa i wolności konstytucyjne. Jednakże ustawodawca wprowadził również jakościowo nowe rozwiązania. Dotyczą one w szczególności wymogów przedłużenia stosowania przymusu bezpośredniego. Wprowadzono bowiem obowiązek uzyskania opinii specjalisty psychiatry – niezależnie od kwalifikacji lekarza przedłużającego stosowanie przymusu. Wydaje się, że powyższe wymaganie jest nierealne, niedające się pogodzić z realiami finansowymi i kadrowymi w psychiatrii.

Nadto ustawodawca uznał szpital psychiatryczny za uczestnika z mocy prawa postępowania przed sądem opiekuńczym w sprawach o wypisanie pacjenta. Powyższe rozwiązanie niezwykle istotne zważywszy na konsekwentne odmawianie tego statusu szpitalowi w orzecznictwie sądowym. Jednakże i w tym przypadku doszło do swoistej aberracji, albowiem owo uczestnictwo ograniczono wyłącznie do wypisania ze szpitala, wyłączając z jego zakresu sprawy o przymusowe przyjęcie czy zatrzymanie w szpitalu psychiatrycznym, co całkowicie wypacza ideę uczestnictwa tego podmiotu.

Zauważyć przy tym należy, iż przepisy wprowadzone omawianą nowelą dalece odbiegają od konsultowanego projektu nowelizacji. Reasumując uważam, że ustawa o ochronie zdrowia psychicznego wymaga pilnej nowelizacji i to w zakresie wprowadzonych od 1. 01. 2018r. zmian.

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Ambasador Premium****
Adres: ul. Kilińskiego 145
90-315 Łódź
Kontakt: 0048 42 677 15 40,
E-mail: premium@hotelambasador.pl

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
office@pharma2pharma.pl