Wykłady 2018

Dr Jan Ciechorski

Dr Jan Ciechorski

Najnowsze zmiany w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego – dezynwoltura ustawodawcy?

Nowelą z 27. 11. 2017r. inkorporowała do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego przepisy dotyczące przymusu bezpośredniego dotychczas regulowane w rozporządzeniu wykonawczym. Powyższy zabieg...

Czytaj więcej:

Dariusz Czajkowski, SSA

Dariusz Czajkowski, SSA 

Medyczne przesłanki zmiany na wolnościowe środki zabezpieczające, np. na terapię lub terapię uzależnień

W ostatnich latach daje się zauważyć wyraźny wzrost społecznego, a w ślad za tym – medialnego zainteresowania problematyką stosowania środków zabezpieczających, w szczegó...

Czytaj więcej:

Dr Krzysztof Eichstaedt, SSA

Dr Krzysztof Eichstaedt, SSA 

Oczekiwania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości wobec biegłych psychiatrów, seksuologów i psychologów w sprawach dotyczących przestępstw przeci...

Polski kodeks karny reguluje obecnie 10 rodzajów przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Należą do nich takie przestępstwa jak: a) zgwałcenie i wymuszenie cz...

Czytaj więcej:

Prof. Piotr Gałecki

Prof. Piotr Gałecki

Testament osoby z zaburzeniami psychicznymi...

Zetknięcie dwóch tak różnych dziedzin wiedzy — prawa i medycyny — do którego dochodzi w opiniowaniu i orzecznictwie, stawia przed osobą biegłego wiele...

Czytaj więcej:

Prof. Józef Gierowski

Prof. Józef Gierowski

Przymusowe leczenie w trakcie stosowania środków zabezpieczających

Kwestie dotyczące zasad i zakresu stosowania przymusu w trakcie wykonywania środków leczniczo-zabezpieczających stanowią dob...

Czytaj więcej:

Prof. Janusz Heitzman

Prof. Janusz Heitzman 

Współczesna psychiatria sądowa a wymagania wymiaru sprawiedliwości

Janusz Heitzman, specjalista psychiatra, dr hab. nauk medycznych, profesor nadzwyczajny  w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,  kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej od 2005 roku i dyrektor naczelny

Czytaj więcej:

Dr Andrij Hul

Dr Andrij Hul

Przyjęcie pacjenta bez jego zgody do szpitala psychiatrycznego na Ukrainie

Na dzień dzisiejszy przymusowe umieszczenie osoby w zakładzie psychiatrycznym na Ukrainie jest regulowane przez Ustawę Ukrainy "O pomocy psychiatrycznej", Kodeksu postępowania cywiln...

Czytaj więcej:

Prof. Volodymyr Hutsal

Prof. Volodymyr Hutsal

Kierownik Oddziału Sądowo- Psychiatrycznej expertyzy we Lwowskim Regionalnym Szpitaliu Psychiatrycznym, ekspert wyższej kwalifikacji...

Kilka teoretycznych i praktycznych poglądów na problemy psychiatrii sądowej: pogląd z Kulparkowa

Czytaj więcej:

Dr Sławomir Jakima

Dr Sławomir Jakima 

Farmakoterapia osób z zaburzeniami preferencji seksualnych... 

Terapia przestepców seksualnych jest jedną z najważniejszych metod zapobiegania ponownego dokonania przestępstwa przez sprawców szczególnie mających zaburzenia preferencji...

Czytaj więcej:

Prof. Józef Kocur

Prof. Józef Kocur

Opiniowanie w sprawach dotyczących świadczeń rentowych i odszkodowawczych

Wnioski opinii sądowo-psychiatrycznych powinny być syntezą całości dostępnego materiału dowodowego i wyników przeprowadzonego badania. Przy ich&n...

Czytaj więcej:

Dr Krzysztof Krysta

Dr Krzysztof Krysta

Zgoda na leczenie osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Przyjęcie do szpitala osoby z niepełnosprawnością intelektualną może często wiązać się z problemami prawnymi. W zależności od stopnia upośledzenia konieczne jest ustalenie, czy dana ...

Czytaj więcej:

Prof. Małgorzata Manowska

Prof. Małgorzata Manowska

Procesowe i materialne aspekty ochrony praw osoby, wobec której toczy się postępowanie o ubezwłasnowolnienie

Wykład obejmuje skondensowany przegląd środków prawnych służących ochronie praw osoby, wobec której toczy się postępowanie o ubezwłasnowolnienie na każdym etapie tego p...

Czytaj więcej:

Prof. Grażyna Mikołajczyk-Lerman

Prof. Grażyna Mikołajczyk-Lerman

Postrzeganie norm społecznych przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Z socjologicznego punktu widzenia „norma” to ogólnie podzielane oczekiwanie dotyczące sposobu postępowania, wyrażające to, co jest uważane za pożądane i właściwe w...

Czytaj więcej:

Prof. Joanna Misztal-Konecka

Prof. Joanna Misztal-Konecka

Zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne wykonanie środka zabezpieczającego lub niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie wykonane w zakładzie psychi...

Czytaj więcej:

Dr Agata Orzechowska

Dr Agata Orzechowska

Testament osoby z zaburzeniami psychicznymi

Zetknięcie dwóch tak różnych dziedzin wiedzy — prawa i medycyny — do którego dochodzi w opiniowaniu i orzecznictwie, stawia przed osobą biegłego wiel...

Czytaj więcej:

Dr Aleksandra Robacha

Dr Aleksandra Robacha

Medyczne i prawne aspekty uzgodnienia płci a zmiany w klasyfikacji DSM-V oraz ICD-11

Transseksualizm jest najcięższym zaburzeniem tożsamości płci. Jest rozbieżnością między płcią psychicznie odczuwaną a innymi determinantami płci ( płcią somatyczną). Dotyczy 1 na 30 ...

Czytaj więcej:

Prof. Jerzy Samochowiec

Prof. Jerzy Samochowiec

Farmakoterapia, redukcja szkód picia alkoholu

Przepisy regulujące procedurę leczenia osób uzależnionych od alkoholu zawiera ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. ...

Czytaj więcej:

Prof. Agata Szulc

Prof. Agata Szulc

Leki długodziałające w terapii zaburzeń psychotycznych i schizofrenii u osób na detencji

Leki przeciwpsychotyczne długodziałające drugiej generacji znajdują coraz większe zastosowanie w nowoczesnej psychiatrii, chociaż nie na taka skalę, na jaką zasługują. W psychiatrii...

Czytaj więcej:

Dariusz Świecki, SSN

Dariusz Świecki, SSN

Odpowiedzialność karna za sporządzenie fałszywej opinii

Tematem wystąpienia pt. „Odpowiedzialność karna za sporządzenie fałszywej opinii” będzie analiza prawna przestępstwa określonego w art. 233 § 4 k.k. i w art. 233 &se...

Czytaj więcej:

Prof. Jolanta Zawilska

Prof. Jolanta Zawilska

Nowe związki psychoaktywne („dopalacze”) – Klasyfikacja, działania toksyczne

W okresie ostatnie dekady obserwujemy gwałtowny wzrost liczby nowych substancji psychoaktywnych (NPS), w Polsce potocznie określanych terminem „dopalacze”. W okresie od m...

Czytaj więcej:

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Ambasador Premium****
Adres: ul. Kilińskiego 145
90-315 Łódź
Kontakt: 0048 42 677 15 40,
E-mail: premium@hotelambasador.pl

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
biuro@pharma2pharma.pl