Wykłady

Dr Jan Ciechorski


  Najnowsze zmiany w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego – dezynwoltura ustawodawcy?

Nowelą z 27. 11. 2017r. inkorporowała do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego przepisy dotyczące przymusu bezpośredniego dotychczas regulowane w rozporządzeniu wykonawczym. Powyższy zabieg...

Czytaj

Dariusz Czajkowski, SSA


Medyczne przesłanki zmiany na wolnościowe środki zabezpieczające, np. na terapię lub terapię uzależnień

W ostatnich latach daje się zauważyć wyraźny wzrost społecznego, a w ślad za tym – medialnego zainteresowania problematyką stosowania środków zabezpieczających, w szczegó...

Czytaj

Prof. Andrzej Czernikiewicz


Między psychiatrią a lingwistyką – przypadek Unabombera

18 przestępstw o znamionach terroryzmu dokonanych w latach 80-ch i 90-ch przez Teda Kaczynskiego, znanego jako Unabomber, umieściły go na miejscu pierwszym na liście amerykańskich terroryst&...

Czytaj

Andrzej Depko


Zabójstwa na tle seksualnym a mord z lubieżności

Motywacja jest wypadkową potrzeb człowieka, jego wiedzy, postaw, schematów  poznawczych i schematów zachowań. Poprzedza ona świadome i celowe działania jednostki ludzkiej ...

Czytaj

Dr Krzysztof Eichstaedt, SSA


Oczekiwania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości wobec biegłych psychiatrów, seksuologów i psychologów w sprawach dotyczących przestępstw przeci...

  Polski kodeks karny reguluje obecnie 10 rodzajów przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Należą do nich takie przestępstwa jak: a) zgwałcenie i wymuszenie cz...

Czytaj

Prof. Piotr Gałecki


  Testament osoby z zaburzeniami psychicznymi

  Zetknięcie dwóch tak różnych dziedzin wiedzy — prawa i medycyny — do którego dochodzi w opiniowaniu i orzecznictwie, stawia przed osobą biegłego wiel...

Czytaj

Prof. Józef Gierowski


Przymusowe leczenie w trakcie stosowania środków zabezpieczających

            Kwestie dotyczące zasad i zakresu stosowania przymusu w trakcie wykonywania środków leczniczo-zabezpieczających stanowią dob...

Czytaj

Prof. Janusz Heitzman


Współczesna psychiatria sądowa a wymagania wymiaru sprawiedliwości

  Podstawowym współczesnym  problemem wymiaru sprawiedliwości jest takie usprawnienie postępowania sądowego by prowadzone sprawy były rozstrzygane szybko i nie pozostawiały...

Czytaj

Dr Andrij Hul


Przyjęcie pacjenta bez jego zgody do szpitala psychiatrycznego na Ukrainie

  Na dzień dzisiejszy przymusowe umieszczenie osoby w zakładzie psychiatrycznym na Ukrainie jest regulowane przez Ustawę Ukrainy "O pomocy psychiatrycznej", Kodeksu postępowania cywiln...

Czytaj

Prof. Volodymyr Hutsal


Kilka teoretycznych i praktycznych poglądów na problemy psychiatrii sądowej: pogląd z Kulparkowa

Jedna z najbardziej radykalnych i kontrowersyjnych pozycji, dotyczących przeprowadzenia pełnowartościowego badania sądowo-psychiatrycznego, została sformulowana przez Emmanuela Kanta w jego ...

Czytaj

Dr Sławomir Jakima


Farmakoterapia osób z zaburzeniami preferencji seksualnych

  Terapia przestepców seksualnych jest jedną z najważniejszych metod zapobiegania ponownego dokonania przestępstwa przez sprawców szczególnie mających zaburzenia p...

Czytaj

Prof. Józef Kocur


Opiniowanie w sprawach dotyczących świadczeń rentowych i odszkodowawczych 

   Wnioski   opinii   sądowo-psychiatrycznych powinny być syntezą całości dostępnego materiału dowodowego i wyników przeprowadzonego badania. Przy ich&n...

Czytaj

Dr Krzysztof Krysta


  Zgoda  na  leczenie  osoby  z niepełnosprawnością intelektualną

  Przyjęcie do szpitala osoby z niepełnosprawnością intelektualną może często wiązać się z problemami prawnymi. W zależności od stopnia upośledzenia konieczne jest ustalenie, czy dana ...

Czytaj

Prof. Zbigniew Lew-Starowicz


Prof. Małgorzata Manowska


  Procesowe i materialne aspekty ochrony praw osoby, wobec której toczy się postępowanie o ubezwłasnowolnienie

  Wykład obejmuje skondensowany przegląd środków prawnych służących ochronie praw osoby, wobec której toczy się postępowanie o ubezwłasnowolnienie na każdym etapie tego p...

Czytaj

Prof. Grażyna Mikołajczyk-Lerman


  Postrzeganie norm społecznych przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną 

  Z socjologicznego punktu widzenia „norma” to ogólnie podzielane oczekiwanie dotyczące sposobu postępowania, wyrażające to, co jest uważane za pożądane i właściwe w...

Czytaj

Prof. Joanna Misztal-Konecka


  Zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne wykonanie środka zabezpieczającego lub niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie wykonane w zakładzie psychi...

  Odpowiedzialność Skarbu Państwa za niesłuszne wykonanie środka zabezpieczającego lub niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie wykonane w zakładzie psychiatrycznym, pomimo sweg...

Czytaj

Dr Agata Orzechowska


  Testament osoby z zaburzeniami psychicznymi

  Zetknięcie dwóch tak różnych dziedzin wiedzy — prawa i medycyny — do którego dochodzi w opiniowaniu i orzecznictwie, stawia przed osobą biegłego wiel...

Czytaj

Dr Aleksandra Robacha


  Medyczne i prawne aspekty uzgodnienia płci a zmiany w klasyfikacji DSM-V oraz ICD-11

  Transseksualizm jest najcięższym zaburzeniem tożsamości płci. Jest rozbieżnością między płcią psychicznie odczuwaną a innymi determinantami płci ( płcią somatyczną). Dotyczy 1 na 30 ...

Czytaj

Prof. Jerzy Samochowiec


Farmakoterapia, redukcja szkód picia alkoholu

Przepisy regulujące procedurę leczenia osób uzależnionych od alkoholu zawiera ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. ...

Czytaj

Prof. Agata Szulc


  Leki długodziałające w terapii zaburzeń psychotycznych i schizofrenii u osób na detencji

  Leki przeciwpsychotyczne długodziałające drugiej generacji znajdują coraz większe zastosowanie w nowoczesnej psychiatrii, chociaż nie na taka skalę, na jaką zasługują. W psychiatrii...

Czytaj

Dariusz Świecki, SSN


  Odpowiedzialność karna za sporządzenie fałszywej opinii

  Tematem wystąpienia pt. „Odpowiedzialność karna za sporządzenie fałszywej opinii” będzie analiza prawna przestępstwa określonego w art. 233 § 4 k.k. i w art. 233 &se...

Czytaj

Prof. Jolanta Zawilska


  Nowe związki psychoaktywne („dopalacze”) – Klasyfikacja, działania toksyczne

  W okresie ostatnie dekady obserwujemy gwałtowny wzrost liczby nowych substancji psychoaktywnych (NPS), w Polsce potocznie określanych terminem „dopalacze”. W okresie od m...

Czytaj