Aktualności

Samobójstwo


Samobójstwa stanowią postępujący problem społeczny o wymiarze globalnym. Co 40 sekund na świecie ktoś odbiera sobie życie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) raportuje, że każdego roku w wyniku samobójstwa ginie więcej ludzi niż łącznie z powodu konfliktów, działań wojennych i katastrof żywiołowych.Walka ze zjawiskiem jest trudnym wyzwaniem wymagającym rzetelnej wiedzy i jasnych standardów postępowania.
Książka „Samobójstwo” w sposób przystępny przedstawia problematykę zachowań samobójczych osób dorosłych wraz z praktycznymi implikacjami. Autorzy wnikliwie analizują zjawisko, zwracając uwagę na wyzwania, z jakimi na co dzień mierzy się personel medyczny, oraz prezentując zalecane sposoby interwencji terapeutycznych.
Zjawisko samobójstwa zostało przedstawione w ujęciu neurobiologicznym, ogólnomedycznym, psychologicznym i społecznym. Lektura monografii pozwoli Czytelnikom na poznanie i lepsze zrozumienie zachowań autodestrukcyjnych, dostarczając wiedzy na temat historii, systematyki, epidemiologii, teorii oraz praktyki. Autorzy nie pominęli aspektów odnoszących się do problemów społecznych, takich jak eutanazja, przestępstwa na tle seksualnym czy terroryzm. Przybliżyli też rolę chorób somatycznych oraz wpływ kultury masowej na zachowania samobójcze, a także aspekty prawne postępowania z osobami w kryzysie suicydalnym.

Źródło: http://medyk.com.pl

Czytaj

Kryteria diagnostyczne z DSM 5 Desk Reference


Wydanie DSM-5 wiąże się z wprowadzeniem unowocześnień w zakresie kodowania, klasyfikowania i diagnozowania zaburzeń psychicznych, co ma rozległych wpływ na wiele obszarów. Ten niewielki podręcznik powstał w celu umożliwienia lekarzom szybkiego skorzystania z Klasyfikacji DSM-5. Zawiera on bowiem spis zaburzeń, ich podtypów, uszczegółowień oraz kodów diagnostycznych, instrukcję korzystania z podręcznika oraz zestawy kryteriów diagnostycznych. Z Kryteriów diagnostycznych z DSM-5 Desk Reference należy korzystać, posługując się jednocześnie pełną wersją  DSM-5. Właściwe korzystanie z niniejszej publikacji wymaga znajomości opisów poszczególnych zaburzeń, towarzyszących zestawom kryteriów diagnostycznych.

W podręczniku zawarto wszystkie kody ICD-9-CM oraz ICD-10-CM, a także uwagi dotyczące kodowania oraz zalecenia na temat właściwego sposobu zapisywania.


Źródło: http://www.medicon.pl


Czytaj

DSM 5 Diagnostyka różnicowa

 

Każdy klinicysta powinien nauczyć się różnicowania zaburzeń. Postawienie właściwej diagnozy nie jest jednak zadaniem łatwym. Kontinuum powmiędzy zdrowiem a chorobą, normą a patologią, bywa zagadką nie tylko dla młodych lekarzy, ale również dla starszego pokolenia medyków. Niniejszy podręcznik ma pomóc w opanowaniu umiejętności rozpoznania róznicowego poprzez wielokierunkową analizę zdefiniowanego problemu klinicznego.

Proces diagnostyczny wymaga umiejętności uzyskania informacji od pacjenta, rozpoznania objawów i ustalenia ich wzorca, określenia możliwych przyczyn oraz ostatecznego ustalenia odpowiedniej diagnozy. Doświadczeni specjaliści z zakresu zdrowia psychicznego wiedzą, że rozpoznanie różnicowe jest sztuką, ale też złożoną umiejętnością naukową, dlatego chętnie sięgają po narzędzia, które je wspomagają.

 

Źródło: http://www.medicon.pl

Czytaj

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego Komentarz


Książka stanowi kompleksowe i przejrzyste omówienie wszystkich aspektów prawnych regulacji ochrony zdrowia psychicznego, dotyczących m.in.:
- ochrony praw osoby chorej psychicznie, poszanowania jej godności oraz zapewnienia nale-żytej pomocy,
- przyjęcia do szpitala psychiatrycznego lub do domu pomocy społecznej,
- instytucji przymusu bezpośredniego,
- postępowania przed sądem opiekuńczym w sprawach określonych w ustawie,
- ochrony tajemnicy stanu zdrowia pacjenta, metod jego leczenia i postępów w leczeniu,
- danych dotyczących jego życia osobistego.
Kolejne wydanie komentarza zostało wzbogacone o nowe przypadki kliniczne, poglądy doktryny, orzecznictwo sądów powszechnych, Sądu Najwyższego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.


Źródło: http://pzwl.pl


Czytaj

Nawracające zaburzenia depresyjne – etiologia, diagnoza i terapia

 

O depresji publikuje się wiele, a nadal wiemy niewystarczająco. Pojawiają się nowe możliwości terapeutyczne, doskonalone są metody diagnostyczne. O depresji nadal nie wiemy wszystkiego, a wraz z rozwojem badań okazuje się, że mimo ogromnej skali zjawiska wiemy wciąż niewiele więcej. Dostęp do źródeł jest nieograniczony, ale są one rozproszone. Dzięki autorom monografii mamy dostęp do aktualnej wiedzy na temat depresji i zaburzeń depresyjnych nawracających. Skondensowane, ale wyczerpujące kompendium, profesjonalnie przygotowane z uwzględnieniem aktualnego piśmiennictwa, zaspokoi ciekawość Czytelnika na temat nowych hipotez „skąd bierze się depresja?”. Odpowie na rozliczne pytania, np. czy depresja może być powodem niepoczytalności, jak wykorzystuje się w leczeniu nie tylko promienie świetlne, ale i pole magnetyczne w jej leczeniu. Czy depresja jest jedna, czy jest ich wiele?

Z recenzji Profesor Joanny Rymaszewskiej

 

Źródło: http://www.continuo.wroclaw.pl


Czytaj

Zaburzenia psychosomatyczne w ujęciu terapeutycznym

 

Monografia „Zaburzenia psychosomatyczne w ujęciu terapeutycznym” dzięki wieloaspektowej i interdyscyplinarnej analizie problematyki zaburzeń psychosomatycznych jest kompendium najnowszej wiedzy na temat czynników psychicznych w zaburzeniach somatycznych oraz aspektów psychologicznych i psychoterapeutycznych  w leczeniu osób chorych somatycznie. Książka może być pomocna dla specjalistów chorób wewnętrznych, jak i innych specjalistów: onkologów, dermatologów, neurologów i ginekologów. Może być również wartościowym uzupełnieniem wiedzy psychiatrów i psychologów klinicznych, którzy na co dzień wspierają leczenie chorób o podłożu somatycznym. Dzięki tej monografii łatwiej będzie zrozumieć zachowania chorych, co powinno procentować w ich lepszym leczeniu.

 

Źródło: http://www.continuo.wroclaw.pl

Czytaj

Zaburzenia funkcji poznawczych w wybranych chorobach somatycznych

 

Celem Redaktorów publikacji pt. „Zaburzenia funkcji poznawczych w wybranych chorobach somatycznych” było stworzenie książki, dzięki której możliwe będzie bardzo szybkie odnalezienie informacji dotyczących tych – tak ważnych – zagadnień. I tak kolejne rozdziały publikacji prowadzą Czytelnika od charakterystyki wybranych procesów poznawczych, przesiewowych narzędzi oceny funkcji poznawczych, przez tematykę zaburzeń funkcji poznawczych w różnorodnych jednostkach chorobowych, m.in.: cukrzycy, chorobach nerek, układu krążenia, układu oddechowego, stwardnieniu rozsianym, reumatoidalnym zapaleniu stawów, toczniu rumieniowatym, chorobach zakaźnych, endokrynologicznych, padaczce i zespołach otępiennych. Ciekawym zagadnieniem jest również rozdział poświęcony zaburzeniom funkcji poznawczych indukowanych systemową terapią przeciwnowotworową.

 

Źródło: http://www.continuo.wroclaw.pl

Czytaj

Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia

 

Jest to pierwsza w Polsce tak obszerna monografia, która łączy interdyscyplinarne spojrzenie dotyczące zagadnienia niepełnosprawności intelektualnej z różnych perspektyw: medycznej, psychologicznej, społecznej i pedagogicznej. W sposób nowatorski podejmuje temat niepełnosprawności intelektualnej z jego specyfiką z punktu widzenia zarówno psychologa, pedagoga, lekarza psychiatry, internisty, neurologa i to w zakresie sposobu badania, diagnozowania, jak i terapii tej grupy pacjentów. Przybliża najnowszą wielospecjalistyczną wiedzę, obejmującą różne stopnie niepełnosprawności i towarzyszące im zróżnicowane zaburzenia sprawności motorycznej, zachowania, motywacji, emocjonalności, poznawcze, a także dysfunkcje psychiczne i behawioralne.

Przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców i to zarówno dla osób zawodowo zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych intelektualnie – lekarzy, psychologów, pedagogów specjalnych, studentów wielu kierunków, a także tych wszystkich, którzy na co dzień żyją lub pracują z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie – rodziców, rodzin, opiekunów, pracowników Domów Opieki Społecznej, wolontariuszy, od których zależą efekty prowadzonej terapii i jakości życia osób z NI.

 

Źródło: http://www.continuo.wroclaw.pl

Czytaj

Podstawy Psychologii. Podręcznik dla studentów medycyny i kierunków medycznych

 

W ostatnich latach Podstawy Psychologii znalazły się w programach nauczania prawie wszystkich kierunków medycznych, oferowanych przez wyższe uczelnie w naszym kraju. Niestety nadal brakuje materiałów dydaktycznych, które pozwoliły by wykładowcom przedstawić studentom w szczegółowy, a zarazem przystępny i ciekawy sposób informacje z tej dyscypliny, a samych studentów zachęcić do dodatkowego zgłębiania tajemnic mechanizmów rządzących psychiką człowieka.

Podstawy psychologii. Podręcznik dla studentów medycyny i kierunków medycznych to aktualne i nowoczesne źródło wiedzy, napisane przez osoby z wieloletnim doświadczeniem w różnych specjalnościach psychologii i psychiatrii (dydaktyków, pracowników naukowych i klinicystów), które starały się zapewnić mu jak najwyższy poziom merytoryczny. Autorzy odpowiedzieli zarówno na rosnące zainteresowanie problematyką psychologiczną nauczycieli akademickich i studentów kierunków medycznych, jak i na zapotrzebowanie praktykujących już przedstawicieli różnych specjalności medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem: lekarzy, stomatologów, fizjoterapeutów, ratowników medycznych oraz innych pracowników służby zdrowia. Podręcznik jest zatem przeznaczony dla tych wszystkich, którzy w codziennej praktyce z pacjentem wykorzystują wiedzę z zakresu psychologii klinicznej i stosowanej. 

 

Źródło: http://www.continuo.wroclaw.pl

Czytaj

Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nieletnich oraz w


Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nie-letnich oraz wykroczeń to publikacja będąca drugim i znacznie poszerzonym wydaniem Metodyki pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, przygotowana przede wszystkim dla praktyków: biegłych (psychiatrów, psychologów oraz seksuologów) i sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, a także aplikantów tych korporacji zawodowych.

W książce przedstawiono nie tylko niezbędną wiedzę z zakresu prawa, jaką powinien dysponować każdy biegły sądowy sporządzający opinie w sprawach karnych z zakresu psychiatrii, psychologii oraz seksuologii, lecz również mechanizmy sporządzania opinii psychiatrycznej, psychologicznej i seksuologicznej. Poznanie mechanizmów wydawania tych opinii może być przydatne prawnikom, gdyż pozwoli formułować rzeczowe pytania do biegłych oraz ocenić merytoryczną treść sporządzonych opinii. Natomiast poznanie podstawowych reguł, którymi rządzi się polski proces karny, oraz oczekiwań organów procesowych, w tym przede wszystkim sposobu oceny opinii przez uprawniony organ procesowy, a także treści i formy, jakim powinna odpowiadać opinia, niewątpliwie przyczyni się do tego, że opinie sporządzane przez biegłych będą pełne, jasne oraz niesprzeczne w swojej treści oraz będą odpowiadały wymaganiom formalnym.

Źródło: www.profinfo.pl


Czytaj

Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję.

 

Depresja nie jest wymysłem gwiazd z pierwszych stron gazet. To choroba,  która może dotknąć każdego.

Depresja stygmatyzuje, więc mało kto przyznaje się do niej otwarcie, choć cierpi na nią co dziesiąty Polak. Bohaterowie książki Twarze depresji przełamali lęk i opowiedzieli o nierównej walce z najtrudniejszym przeciwnikiem w swoim życiu. Rozmówcami Anny Morawskiej są m.in.: Andrzej Bober, Olga Bończyk, Tomasz Jastrun, Kamil Sipowicz, a także ludzie, którzy nie są osobami publicznymi, a zdecydowali się opowiedzieć o swoim „czarnym psie”,  jak nazwał depresję Winston Churchill. Choroba towarzyszy im na każdym kroku i trzeba ją oswoić, czyli leczyć. Na pytanie: Jak robić to skutecznie? odpowiadają psychiatrzy i psychoterapeuci. Ewa Jastrun, żona Tomasza, zdradza, jak sobie radzi, kiedy mąż mówi, że nie ma już siły żyć, nie ma siły walczyć z kolejnym epizodem depresyjnym. W takim momencie chory nie powinien być sam. „Weź się w garść” to najgorsze, co może usłyszeć. On już jest „w garści”… depresji. Jeśli zdecyduje się na leczenie, chciałby odebrać od otoczenia komunikat: „Nie oceniam. Akceptuję”.

 

Źródło: http://twarzedepresji.pl

Czytaj

Ogólnopolska Konferencja „Zrozumieć prawa pacjenta”


Rozpoczęcie konferencji zostało zaplanowane na godzinę 10.00, ale już od godziny 8.30 pierwsi uczestnicy ustawiali się w kolejce do rejestracji i z minuty na minutę ich liczba powiększała się. Moderatorami konferencji były panie Katarzyna Wiktorzak i Sabina Karczmarz. Punktualnie pani Agnieszka Pachciarz – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia powitała przybyłych gości i życząc wszystkim owocnych obrad, oficjalnie otworzyła ogólnopolską konferencję poświęconą prawom pacjenta.


Źródło: http://akademia.nfz.gov.pl


Czytaj

IX Ogólnopolska Debata o Zdrowiu Seksualnym

 

8 lutego 2017 r. odbyła się IX Ogólnopolska Debata o Zdrowiu Seksualnym organizowana w ramach Ogólnopolskiego Programu Zdrowia Seksualnego. Zostały na niej przedstawione i poddane pod dyskusję interpretacje wyników badań prof. Zbigniewa Izdebskiego i Polpharmy „Seksualność Polaków 2017”. Gospodarzem Wydarzenia był Rektor prof. Mirosław Wielgoś, Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

W trakcie debaty dyskutowano o psychospołecznych i medycznych aspektach zdrowia seksualnego. Debata zgromadziła kilkaset osób – ekspertów, ludzi nauki, kultury, osoby zajmujące się edukacją seksualną i dziennikarzy. Wśród nich znaleźli się, m.in.: prof. Marian Szamatowicz - pionier metody in vitro w Polsce, poseł dr n. med. Beata Małecka-Libera, Włodzimierz Paszyński - Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy, Wanda Nowicka - honorowa przewodnicząca Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, prof. Krzysztof Czajkowski, prof. Eugenia Mandal, prof. Tomasz Szlendak, dr n. med. Monika Łukaszewicz, dr n. med. Beata Wróbel, dr n. med. Marzena Dębska, dr n. hum. Alicja Długołęcka.

 

Źródło: www.wum.edu.pl

Czytaj

Seminarium dotyczące sytuacji osób zatrzymanych przez Policję, a przejawiających dysfunkcje psychicz

 

Kluczowe znaczenie ma jak najszybsza identyfikacja osoby wymagającej szczególnego traktowania z uwagi na przejawiane dysfunkcje psychiczne. Stosowna wiedza, jaką dysponują funkcjonariusze Policji, już na wstępnym etapie sprawy może pozwolić na ocenę co do poczytalności i możliwości ponoszenia odpowiedzialności karnej przez zatrzymanego – mówił dr Adam Bodnar podczas seminarium  dotyczącego sytuacji osób zatrzymanych przez Policję a przejawiających dysfunkcje psychiczne, które odbyło się w Biurze RPO.

Źródło: www.rpo.gov.pl

Czytaj

Celon Pharma gospodarzem spotkania Polskiej Platformy Innowacyjnej Neuromedycyny

 

18 marca Celon Pharma S.A. odbyło się kolejne spotkanie Polskiej Platformy Innowacyjnej Neuromedycyny „Innoneuromed”. Tym razem gospodarzem spotkania była Celon Pharma S.A., a tematem przewodnim były różne aspekty chorób afektywnych. Udział w wydarzeniu wzięli członkowie Platformy z wiodących Instytucji naukowych oraz firm farmaceutycznych zajmujących się dziedziną neuromedycyny w Polsce.

Podczas spotkania omówiono plany Polskiej Platformy Innowacyjnej Neuromedycyny na rok 2016 oraz podjęto uchwałę dotyczącą przyjęcia jej nowych członków. Do grona Platformy dołączyło Interwencyjne Centrum Neuroterapii Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, a także przedsiębiorstwa: Helix Polska oraz IBSS BIOMED S.A.

 

Źródło: http://celonpharma.com

Czytaj

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polki – wczoraj, dziś i jutro"

 

Celem konferencji jest wymiana opinii oraz prezentacja wyników badań przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych analizujących najważniejsze zmiany zachodzące w zachowaniach, mentalności i sytuacji społecznej Polek. Choć przez lata przypisywano im głównie role matki i strażniczki ogniska domowego, niektóre z nich wybiły się ponad te role i pokazały światu, jak wiele są warte. Ich role rodzinne nie uległy przedawnieniu, ale otworzyły się przed nimi szerokie perspektywy. Kobiety zdobyły prawa i zyskały niezależność. Dziś mogą się kształcić, pracować, zarabiać pieniądze, brać aktywny udział w życiu społecznym i politycznym, dotarły na szczyty władzy. Wiele z nich znakomicie radzi sobie z równoważeniem życia rodzinnego i zawodowego. Jednakże wielość ról wyznacza liczne obowiązki. Być może ponoszą tego wysokie koszty, ale i czerpią satysfakcję z sukcesów. Społeczeństwo potrzebuje kobiet i ich potencjału. Ocieplają nasze życie, wnoszą w nie delikatność, namiętność, ale dają także siłę i zarażają energią do działania.

Źródło: http://polki.uni.lodz.pl

Czytaj

Coraz więcej osób cierpi na choroby psychiczne

 

Podczas Seminarium Fundacji WHC pt.: „Innowacje w psychiatrii – ocena dostępności w Polsce” eksperci jednogłośnie wskazywali, że punkt ciężkości w leczeniu chorób psychicznych powinien być przeniesiony na opiekę środowiskową.

Wykłady wygłosili m.in.: prof. Agata Szulc, prof. Piotr Gałecki, prof. Filip Rybakowski, dr Anna Mosiołek, dr Krzysztof Krysta oraz dr Jerzy Gryglewicz. Specjaliści rozważali opracowanie optymalnego modelu leczenia dla pacjentów chorych psychicznie, zakładającego zmniejszenie liczby hospitalizacji i skrócenie ich czasu, wzmocnienie roli ambulatoryjnej i dobór skutecznych leków.

Źródło: http://pulsmedycyny.pl

http://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/polacy-w-depresji-na-zwolnieniu-lekarskim-spedzili-9-i-pol-miliona-dni,712224.html

 

Czytaj

Policja pyta o dopalacze

 

Kontrowersyjne policyjne interwencje wobec osób, które znajdowały się pod wpływem środków odurzających, czy – ostatnio coraz częściej – dopalaczy, skłoniły Komendę Główną Policji (KGP) do zasięgnięcia opinii autorytetów w świecie medycznym. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita", z pytaniami o to, jak postępować wobec takich osób, by im nie wyrządzić krzywdy, KGP zwróciła się do grupy profesorów głównie z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ich najważniejsze zalecenie: siły używać jak najmniej i tylko wtedy, kiedy zachowanie desperata zagraża jemu samemu lub innym osobom.

Źródło: http://www.rp.pl

Czytaj

Raport: jedynie 42 proc. Polaków zadowolonych z życia seksualnego

 
Ze swego życia seksualnego zadowolonych jest zaledwie 42 proc. Polaków - wynika z raportu „Seksualność Polaków 2017” upublicznionego w środę w Warszawie przez prof. Zbigniewa Izdebskiego podczas IX Ogólnopolskiej Debaty o Zdrowiu Seksualnym.

Sondaż przeprowadzono od grudnia 2016 r. do stycznia 2017 r. na reprezentatywnej grupie 2,5 tys. Polaków w wieku co najmniej 18 lat. Prof. Zbigniew Izdebski podkreślił, że jest to piąta już edycja jego badań, którymi po raz pierwszy objęto wszystkich dorosłych Polaków. „Dzięki temu ujawniliśmy dość spore zróżnicowanie obyczajowości seksualnej Polaków w poszczególnych grupach wiekowych” - powiedział.

Źródło: http://naukawpolsce.pap.pl

 

Czytaj

„Zdrowie Młodych" - ogólnopolska kampania prasowo-internetowa wydawnictwa Mediaplanet

 

"Zdrowie Młodych" to druga ogólnopolska kampania prasowo-internetowa wydawnictwa Mediaplanet, która 16 maja ukazała się w dzienniku "Rzeczpospolita" oraz na dedykowanym portalu www.byczdrowym.info. Serwis Poradnikzdrowie.pl objął patronat nad akcją.

Celem kampanii jest przedstawienie najważniejszych informacji dotyczących zdrowia młodych ludzi, a także czynników wpływających na zwiększenie ryzyka występowania danych chorób. Będziemy informować nie tylko o chorobach i dostępnych metodach leczenia, ale również zwrócimy uwagę na istotę profilaktyki, której częścią jest zdrowy styl życia oparty na aktywności ruchowej oraz odpowiedniej diecie. 

Źródło: http://www.poradnikzdrowie.pl

Czytaj

Chore zdrowie psychiczne

 

Statystyki mówią jasno – według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zaburzenia psychiczne staną się jednym z głównych wyzwań światowej medycyny. Już w tej chwili na schizofrenię w Polsce choruje ponad 400 tys. ludzi, a na depresję – ok. 1,5 miliona.

Choroby psychiczne są jednocześnie niezwykle „demokratyczne” – zapaść może na nie każdy i w każdym wieku. Dlatego wszyscy powinni dołożyć starań, by zapewnić chorym jak najlepsze warunki leczenia i sprawić, by czuli się oni jak najlepiej w społeczeństwie.

Choćby dlatego, że w każdej chwili dołączyć może do nich każdy z nas.

 

źródło: http://www.niepelnosprawni.pl

Czytaj

Autyzm - epidemiologia, diagnoza i terapia


Książka jest pierwszą całościową monografią poświęconą autyzmowi na polskim rynku wydawniczym. Omówiono w niej zagadnienia z zakresu epidemiologii, diagnozy i terapii tego zaburzenia. Dużo uwagi poświęcono metodom pedagogicznym wspomagania rozwoju osób autystycznych oraz współczesnym badaniom biomedycznym nad patogenezą choroby. 
Napisana jest przez naukowców i praktyków z zakresu różnych dyscyplin wiedzy. Zaletą monografii jest udział w jej przygotowaniu nie tylko pracowników naukowych, lecz także praktyków mających na co dzień kontakt z osobami dotkniętymi autyzmem. 
Publikacja jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców, w tym dla lekarzy psychiatrów, pediatrów, lekarzy rodzinnych, psychologów klinicznych, pedagogów, jak również dla wszystkich mających bezpośredni kontakt z osobami z tym zaburzeniem.


Źródło: http://medbook.com.pl

Czytaj

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u osób niepełnosprawnych intelektualnie


Publikacja przeznaczona dla psychiatrów, psychologów, terapeutów, neurologów, pracowników socjalnych, menedżerów służby zdrowia, pielęgniarek oraz wszystkich osób zainteresowanych problemem niepełnosprawności intelektualnej. 


Źródło: http://medbook.com.pl


Czytaj

On ona i mózg

 

Źródło: http://www.znak.com.pl

Czytaj

Zaburzenia psychiczne u osób upośledzonych umysłowo

 

Publikacja stanowi kompendium wiedzy, jak rozpoznawać i leczyć takie złożone stany kliniczne, jak zaburzenia psychiczne wśród osób upośledzonych umysłowo. Jej największą zaletą są szczegółowe, wręcz drobiazgowe wskazówki diagnostyczne, ułatwiające różnicowanie tych stanów. Przybliża aktualne spojrzenie na specyfikę symptomatologii, trudności diagnostyczne i zalecenia terapeutyczne w grupie osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jest nowoczesnym ujęciem tej części tematyki psychiatrycznej, która pomimo swej małej dynamiki we współczesnej medycynie zmieniła swe oblicze na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. 
Publikacja jest przeznaczona nie tylko dla osób będących profesjonalistami, badaczami lub klinicystami, ale także dla szerszego kręgu odbiorców, w tym lekarzy psychiatrów, psychologów, psychologów klinicznych, lekarzy rodzinnych, jak również dla wszystkich mających kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi.


Źródło: http://medbook.com.pl

Czytaj

Samobójstwa. Polacy najczęściej zabijają się w piątki


W Polsce zaczęła spadać liczba samobójstw. Jednak pod tym względem wciąż źle wypadamy na tle Europy. O próbach samobójczych media donoszą niemal każdego dnia. Jednak mimo to liczba takich przypadków w całym kraju spada. „Rzeczpospolita" dotarła do policyjnych statystyk za 2016 rok. Wynika z nich, że doszło wtedy do 5405 zamachów samobójczych zakończonych zgonem. Rok wcześniej było ich 5688, a w 2014 roku – 6165.

Czytaj

Opinia w sprawie Kajetana P.

 

P. jest podejrzany o to, że 3 lutego 2016 roku na Woli zamordował 30-letnią lektorkę Katarzynę J. i obciął jej głowę. Po zbrodni przewiózł jej zwłoki do swojego mieszkania na Żoliborzu i podpalił. Potem uciekł. Policjanci zatrzymali go dwa tygodnie później w La Valletcie, stolicy Malty.

Podczas przesłuchania Kajetan P. ze szczegółami relacjonował przebieg zbrodni. Wyjaśnił, że lektorka była przypadkową ofiarą. Nie znał jej wcześniej. Zabił, bo był to element "samodoskonalenia". Nie wyraził żadnej skruchy. Stwierdził, że chciał się przekonać, czy "życie ludzkie nie jest warte więcej niż świni i komara".

Miesiąc temu sąd zdecydował, że Kajetan P. będzie odbywał tymczasowe aresztowanie w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym. Pozostanie tam przynajmniej do 4 lutego.

Czytaj

Coraz więcej osób cierpi na choroby psychiczne


Podczas Seminarium Fundacji WHC pt.: „Innowacje w psychiatrii – ocena dostępności w Polsce” eksperci jednogłośnie wskazywali, że punkt ciężkości w leczeniu chorób psychicznych powinien być przeniesiony na opiekę środowiskową. Specjaliści rozważali opracowanie optymalnego modelu leczenia dla pacjentów chorych psychicznie, zakładającego zmniejszenie liczby hospitalizacji i skrócenie ich czasu, wzmocnienie roli ambulatoryjnej i dobór skutecznych leków.

Czytaj

Eksperci: 7,5 mln Polaków co roku odczuwa zaburzenia psychiczne

 

Różnego rodzaju zaburzenia psychiczne odczuwa każdego roku około 7,5 mln Polaków – poinformował na seminarium "Innowacje w psychiatrii" w Warszawie konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży prof. Filip Rybakowski. Specjalista, który jest kierownikiem Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przyznał, że te wyliczenia mogą być szokujące, lecz w wielu krajach europejskich, w tym również w Polsce, ocenia się, że zaburzenia psychiczne o różnym nasileniu występują u 20 proc. społeczeństwa.

Czytaj

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Choruje na nią 600 mln ludzi. W Polsce 1,5 mln


W Polsce na depresję choruje około 1,5 mln Polaków, z czego zaledwie co trzeci podejmuje leczenie. - Trzeba to zmienić, bo depresja jest chorobą śmiertelną - powiedziała w rozmowie z Agencją Informacyjną Polska Press psycholog Anna Morawska. W czwartek, 23 lutego, został zorganizowany Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Z tej okazji na Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej została zorganizowana konferencja dotycząca IV edycji kampanii "Twarze depresji. reklama loading... Nie oceniam. Akceptuję", którą poprowadziła Anna Morawska. Jej celem jest jest zwrócenie uwagi na problemy osób chorujących na depresję wśród seniorów. Jak wskazuje Światowa Organizacja Zdrowia, jest to jedna z najbardziej narażonych na tę chorobę grup. - Z reguły są to samotne osoby albo takie, które mają bliskich, ale oni nie opiekują się nimi. Ich dzieci często pracują za granicą, a jeśli nawet są w tym samym mieście, to są na tyle zajęte sobą i swoimi obowiązkami, że nie mają czasu dla rodziców - wyjaśniła Anna Morawska. Czytaj

Dzieci nie chcą żyć

 

Alarmujące dane policji: choć ogólna liczba samobójstw spada, to wśród najmłodszych rośnie. Zdaniem policji najwięcej samobójców jest na Śląsku, w Łódzkiem, Małopolsce i na Kielecczyźnie. – Ludność na Śląsku jest niejednorodna. Swego czasu wiele osób przeprowadziło się do tego regionu, by podjąć dobrze opłacaną pracę w górnictwie. Później sytuacja się zmieniła – mówi suicydolog prof. Brunon Hołyst.

Zestawiając statystyki z 2015 r. z wcześniejszymi, widać, że liczba samobójstw lekko spadła. W 2014 r. było ich więcej o 477. Mimo to specjaliści mówią o długoletnim trendzie wzrostowym. Po wojnie w Polsce było sześć samobójstw na 100 tys. mieszkańców. Obecnie ten wskaźnik wynosi ok. 17.

Innym wnioskiem ze statystyk jest to, że samobójstwa popełniają coraz częściej młodzi ludzie. W 2015 r. próby samobójcze podjęło 558 osób w wieku 15–19 lat. W 2014 r. takich przypadków było 526, a w 2013 r. – 423. Stale rośnie też liczba samobójców między 10. a 14. rokiem życia. W ubiegłym roku na swoje życie targnęło się aż 79 dzieci w tym wieku.

Czytaj

Psychiatria - współczesne kierunki rozwoju

Czytaj