ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą być dopuszczone osoby, które posiadają tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii albo spełniają warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i  samorządzie  zawodowym  psychologów  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1026).

 

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA STUDIÓW

październik 2020 r.

 

CEL STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych jest kształcenie słuchaczy w zakresie psychoterapii, w zakresie wytycznych, jakie są wymagane do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, zgodnie z trybem uzyskiwania Certyfikatu Psychoterapeuty.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Studia trwają osiem semestrów (1430 godzin). Zajęcia odbywają w systemie zjazdów weekendowych: piątek, sobota, niedziela.

 

FORMA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, terapii własnej, superwizji (od trzeciego roku studiów podyplomowych).

 

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, po uzyskaniu zaliczeń ze wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów podyplomowych oraz zaliczenia w formie pisemnej pracy  (opis  przypadku)  i  egzaminu ustnego.

 

KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

 

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
90-136 Łódź, ul. Narutowicza 60

www.okp.umed.pl

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Naukowego informujemy, że zbliżający się termin (17-18 kwietnia br.) VI Międzynarodowego Kongresu Psychiatrii Sądowej w Hotelu Ambasador w Łodzi został przełożony na 9.10 – 10.10.2020 r.

Powyższe jest odpowiedzią na apele organów państwowych związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 oraz aktualną sytuacją epidemiologiczną.

Wszyscy Wykładowcy potwierdzili udział w konferencji w nowym terminie.

Z wyrazami szacunku,

pharma2pharma Sp. z o.o.
konferencje@pharma2pharma.pl
tel. 22 254-86-95